Längst upp

Du får ingen skräppost – bara det bästa från Flos och design, vi lovar.

Filtrera efter designer
Alla,
Filtrera efter familjer
Alla,

Sekretess och juridisk text

SEKRETESSPOLICYN PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN

VARFÖR DETTA MEDDELANDE?
På den här sidan beskrivs hur personuppgifter hanteras för de personer som använder den här webbplatsen. Den här informationen avser endast webbplatser som tillhör Flos S.p.A., inte andra webbplatser som användare kan nå via länkar. Efter samråd på den här webbplatsen kan uppgifter om identifierade eller identifierbara individer behandlas. Den här informationen baseras även på rekommendation nr 2/2001 (som antogs den 17 maj 2001 av European Data Protection Authorities i den arbetsgrupp som inrättades under artikel 29 i det europeiska direktivet 95/46/EG) i syfte att fastställa minimikrav för insamling av personuppgifter, inte minst vad gäller förberedande av innehållet i den information som vid vissa tidpunkter tillhandahålls av dataregisteransvariga för användare som besöker webbsidor, oavsett ändamål.

 

KATEGORIER FÖR BEHANDLADE UPPGIFTER

Navigeringsuppgifter, personuppgifter och registrering
Den här webbplatsen samlar in uppgifter som en del av de standardfunktioner som utgör en grundläggande funktion i kommunikationsprotokoll på internet. Sådana uppgifter samlas inte in i relation till enskilda användare. Uppgifterna kan dock användas för användaridentifiering efter att ha behandlats och matchats med uppgifter som innehas av tredje part. Denna uppgiftskategori inkluderar IP-adresser eller domännamn för de datorer som används av en användare som är ansluten till webbplatsen, URI-adresser (Uniform Resource Identifier) till de begärda resurserna, tidpunkten för sådan begäran, den metod som används för att skicka en viss begäran till servern, den filstorlek som erhålls i retur, en sifferkod som anger svarstatus från webbservern (slutfört, fel osv.) och andra parametrar relaterade till användarens operativsystem och datormiljö. Dessa uppgifter används endast för extrahering av anonyma statistikuppgifter om webbplatsanvändningen och för funktionskontroller. Uppgifterna kan användas för att fastställa ansvar vid databrott mot webbplatsen eller på begäran från myndigheter.

Uppgifter som tillhandahålls frivilligt av användare
E-postmeddelanden från användare till de angivna adresserna på den här webbplatsen leder till registrering av sändarens e-postadress i syfte att möjliggöra svar på förfrågningar och även till registrering av ytterligare personuppgifter som anges i e-postmeddelandet. Meddelanden med specifik sammanfattningsinformation visas efter hand på de webbplatssidor som tillhandahåller tjänster på begäran.

 

SYFTE MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som lämnas av en användare kommer att användas i följande syften:

 

Vad gäller de syften som anges ovan kan personuppgifter skickas till auktoriserade återförsäljare, Flos kommersiella partner och andra europeiska företag i Flos-koncernen samt till leverantörer för underhåll av den här webbplatsen. Registrering genomförs för de personer som fyller i formuläret på den webbplatssida som är speciellt avsett för denna tjänst och godkänner att Flos S.p.A. behandlar personuppgifterna. Nyhetsbrevet skickas via e-post till de som fyller i formuläret på den webbplatssida som är speciellt avsett för denna tjänst och godkänner att Flos S.p.A. behandlar personuppgifterna. De uppgifter som anges vid registreringen, användningen av nyhetsbrev och e-handeln (”tjänsterna”) kan även skickas till företag som gör det möjligt för Flos att tillhandahålla sådana tjänster. Följande gäller för sådana företag:

Uppgiftsdelningen kommer att vara i strikt överensstämmelse med gällande lagstiftning.

Genom att använda tjänsterna på webbplatsen samtycker användaren att Flos kan samla in följande uppgifter via den dataanalys som tjänsteleverantören utför:

Vägran att tillhandahålla uppgifter innebär att de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen inte längre kan användas.

DATAREGISTERANSVARIG
Dataansvarig är FLOS S.p.A. med huvudkontor i Bovezzo (Brescia). Via A. Faini, 2, 25073.

VAR BEHANDLAS UPPGIFTERNA?
De behandlingsfunktioner som hör samman med de webbaserade tjänsterna som är tillgängliga på den här webbplatsen utförs endast av teknisk personal på ovan nämnda Flos S.p.A.-kontor. Personuppgifter som uppges i samband med tjänsterna kan vid behov hanteras av ovan nämnda resurser i enlighet med denna sekretesspolicy.

ARRANGEMANG FÖR BEHANDLING AV UPPGIFTER
Personuppgifter behandlas med automatiserade verktyg endast i den utsträckning som är nödvändig för det syfte i vilket uppgifterna har samlats in. Särskilda säkerhetsåtgärder har genomförts för att förhindra förlust av uppgifter, olagligt eller olämpligt bruk och obehörig åtkomst.

LAGRINGSSPERIOD FÖR UPPGIFTER
Flos kommer att behandla uppgifterna så länge individen i fråga inte begär att uppgifterna ska raderas.

UPPGIFTSLÄMNARES RÄTTIGHETER

Uppgiftslämnare kan när som helst begära information om förekomst av sina personuppgifter samt dess innehåll och ursprung, verifiera uppgifternas riktighet och begära att uppgifterna ska kompletteras, uppdateras och korrigeras. Uppgiftslämnare har rätt att begära radering, begränsning i uppgiftsbehandlingen, anonymisering eller blockering av uppgifter som bearbetas olagligt och invända mot behandling i de fall som detta är skäligt..

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombud på följande adress:

– skickas med e-post till dpo@flos.com
– faxas till +39 0302438.250
– skickas med post till Flos S.p.A., Via A. Faini, 2, 25073 – Bovezzo (Brescia).

 

RÄTT TILL ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER
Uppgiftslämnare kan be den dataansvarige att bli tillsänd sina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsligt format och äger även rätt att skicka sådana uppgifter till en annan dataansvarig.

ANNULLERING AV TJÄNSTER

Om du inte längre önskar att erhålla nyhetsbrevet eller vill annullera din registrering på webbplatsen måste du klicka på annulleringslänken och följa anvisningarna eller ändra inställningarna i ditt personliga område på www.flos.com.
Om du har några problem kan du skicka ett e-postmeddelande till info@flos.com
Uppgiftslämnare kan när som helst begära information om förekomst av sina personuppgifter samt dess innehåll och ursprung, verifiera uppgifternas riktighet och begära att uppgifterna ska kompletteras, uppdateras och korrigeras (avsnitt 7 under Skyddspraxis för personuppgifter).
I enlighet med vad som sägs ovan, har uppgiftslämnare rätt att begära radering, begränsning i uppgiftsbehandlingen, anonymisering eller blockering av uppgifter som bearbetas olagligt och invända mot bearbetning i de fall som detta är skäligt.

COOKIES

Denna webbplats (Webbplatsen) använder cookies, inklusive tredjepartscookies. Vid det första besöket på webbplatsen (oavsett sida) visas en banderoll med en varning om användning av cookies plus kortfattad information. Uppgiftslämnare godkänner användningen av cookies genom att fortsätta till webbplatsen eller stänga banderollen (eller genom att klicka på någon av dess delar). Nedan ges en förklaring av cookies och hur du kan neka till samtliga eller vissa cookies.
Cookies är små textfiler som överförs till användarens enhet under ett besök på webbplatsen. Detta leder till att webbplatsen känner igen användarens enhet vid varje påföljande besök. De har olika syften, t.ex. att minnas favoritplatser och förbättra navigeringen i allmänhet. De bidrar även till att innehållet som visas online är mer inriktat efter användare och deras intressen. Cookies kan delas in i tekniska cookies, profileringscookies och tredjepartscookies, beroende på användningsområde. Observera att nästan alla webbläsare är inställda på att automatiskt acceptera cookies som standard. Besökare/användare kan ändra en sådan standardkonfiguration. I enlighet med vad som anges ovan kan inaktivering eller borttagning av cookies dock hämma optimal användning av vissa webbplatser eller äventyra användningen av auktoriserade tjänster.
Många av de cookies som används tas automatiskt bort från användarens hårddisk i slutet av varje session (en så kallad ”sessionscookie”). Det förekommer även cookies som lämnas kvar på hårddisken. De används av praktiska skäl eftersom de varar länge (upp till flera år). Efter det första besöket på webbplatsen känner systemet igen varje efterföljande besök som användaren gör och kan således ta del av användarens begäranden och favoritdata. Dessa cookies gör att användaren inte behöver ange sitt lösenord eller fylla i ett formulär vid varje ny inloggning. Som tidigare har nämnts kan cookies även inaktiveras i webbläsarens inställningsalternativ. Det är dock underförstått att en användare som utför en sådan åtgärd inte kan dra full nytta av vissa funktioner på webbplatsen.
Cookies kan dessutom vara specifika för en viss webbplats (t.ex. hur många sidor som användaren har besökt) eller en tredje part (genereras från andra webbplatser i syfte att tillhandahålla innehållet på den webbplats som besöks). En sådan webbplats kan använda anonyma tredjepartscookies för att kunna hantera dynamiska annonser och avancerad reklam. De flesta vanliga webbläsare ger dig möjlighet att blockera tredjepartscookies genom att endast acceptera webbplatsens egna cookies. En del företag som genererar cookies på webbplatser från tredje part tillåter inaktivering och/eller blockering av endast deras cookies på ett enkelt och okomplicerat sätt även när cookies är anonyma eller inte involverar registrering av uppgifter för personidentifiering (t.ex. IP-adress).

Inaktivering av cookies

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies automatiskt. Användaren kan ändra dessa inställningar i syfte att blockera cookies eller för att varna att cookies kommer att skickas till användarens enhet. Cookies kan hanteras på flera olika sätt. Användaren kan ta hjälp av webbläsarens hjälpskärm för att se hur webbläsarens inställningar ska justeras eller ändras. Vid bruk av olika enheter (t.ex. datorer, smartphones och surfplattor), måste användaren kontrollera att varje webbläsare på varje enhet är justerad så att den återspeglar önskade inställningar för cookies. Kom dock ihåg att inaktivering av navigeringscookies eller funktionella cookies kan resultera i webbplatsfel och/eller begränsad åtkomst till den tjänst vi erbjuder. För tredjepartscookies som kan användas på denna webbplats tillhandahåller vi en länk till den webbplats på vilken avsedd cookie kan inaktiveras.
Du hittar mer information om cookies och hur du hanterar dina inställningar för tredje parts profileringscookies på http://www.youronlinechoices.com

Tekniska cookies
Användning av tekniska cookies kräver inget medgivande från användaren. Bland alla dessa cookies lyfter vi fram de som är mycket viktiga, eller ”absolut nödvändiga”, eftersom de möjliggör funktioner som garanterar att webbplatsen används optimalt. Sådana cookies används uteslutande av Flos S.p.A. och är därför så kallade förstapartscookies. De lagras i användarens dator endast under den pågående webbläsarsessionen. Mycket viktiga cookies används till exempel för att spåra ett objekt som har lagts i vagnen, den valuta och det språk som användaren har valt vid bläddring eller när denne fyller i ett formulär. Sådana cookies underlättar även övergången från http till https vid ett sidbyte så att säkerheten för de överförda uppgifterna alltid kan garanteras. En cookie av den här typen används för att lagra användarens beslut om användning av cookies på vår webbplats. Mycket viktiga cookies kan inte inaktiveras med webbplatsens funktioner. Bland tekniska cookies återfinns även cookies som används för statistisk analys av åtkomst eller besök på webbplatsen, även kallat ”analys”, som uteslutande används i statistiskt syfte (inte för marknadsföring eller profilering). Uppgifterna samlas in anonymt och i aggregerad form utan möjlighet till användaridentifiering. Mycket viktiga cookies kan inte inaktiveras med hjälp av funktionerna på denna webbplats. I allmänhet kan sådana cookies inaktiveras och/eller raderas när som helst med hjälp av webbläsarinställningarna.

 

Nedan anges namnet, syftet och den möjliga lagringsperioden för varje cookie som används på webbplatsen.

 

NAMN

SYFTE

TYP AV COOKIE

autentisering
vid inloggning

denna sessionscookie används när användaren loggar in på ett sätt som innebär att han/hon känns igen när han/hon når webbplatsens konfidentiella sidor

teknisk cookie

session

en systemcookie som är nödvändig för att bibehålla användarsessionen

 

teknisk cookie

samtycke

denna cookie spåras om en användare har accepterat eller på annat sätt använder webbplatsens olika typer av cookies

 

teknisk cookie

Profileringscookies

Enligt garantigivaren syftar profileringscookies till att ”skapa användarprofiler och används för att skicka reklammeddelanden i linje med vad användaren verkar föredra på webben.” Ett meddelande till garantigivaren krävs även för förstapartscookies (som skapas, behandlas och hanteras direkt, inte av tredje part).

Förstapartscookies av profileringstyp används INTE på denna webbplats.

Tredjepartscookies
En användare som navigerar på webbplatsen Flos S.p.A. kan även erhålla webbplatsprofileringscookies eller olika tredjepartscookies på sin enhet eftersom webbplatsen kan innehålla bilder, kartor, ljud, video, ”socialt” innehåll och specifika länkar till webbplatser från andra domänservrar än den på vilken den begärda sidan finns. Sådana tredjepartscookies ställs med andra ord in av webbplatsens administratör eller de externa servrarna.
Sådan tredje part kan ställa in cookies under ett besök på webbplatsen och därigenom inhämta information om ditt besök på Flos S.p.A.-webbplatsen i profileringssyfte. Flos S.p.A. använder t.ex. aggregerade analysverktyg för navigeringsuppgifter som underlättar användning av webbplatser: Google Analytics, en tjänst från Google Inc. (”Google”). Sådana verktyg använder cookies som lagras på användarens enhet så att webbplatsens administratör kan analysera användarnas användning av de olika webbplatserna. Informationen som denna cookie samlar in om användarens användning av webbplatser (inklusive anonym IP-adress via extrahering av vissa tecken) överförs till Google-servrar för lagring. Denna information används för spårning och undersökning av användarnas bruk av webbplatsen, ifyllande av rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahållande av andra tjänster i samband med webbplatsaktiviteter och användning av internet. Flos S.p.A. tillförsäkrar användarsekretessen genom bruk av ett ”IP-maskeringsalternativ” som tvingar systemet att förvränga de sista åtta tecknen i besökarens IP-adress innan någon behandling äger rum så att uppgifterna förblir anonyma.
Användare som inte vill ha Google Analytics-cookies kan förhindra deras lagring på den egna datorn via den särskilda funktionen ”Google Analytics Disconnect Add-Ins” som tillhandahålls av Google på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du aktiverar den komponent som inaktiverar funktionen för användarens besöksinformation genom att helt enkelt installera den enligt anvisningarna på skärmen och sedan stänga och öppna webbläsaren på nytt. Genom att använda denna webbplats samtycker du till Googles behandling av dina uppgifter i ovan nämnda procedurer och syften. Du hittar mer information om Google Analytics under Cookies och Analytics samt Google Analytics sekretesspolicy. Du hittar mer information om behandling av tredjepartscookies via angiven länk för lagstiftning om tredje part. Om du inte godkänner tredjepartscookies kan du endast använda funktioner som inte kräver sådana cookies.

 

Nedan anges namn, syfte och tredjepartsnamn för varje tredjepartscookie på webbplatsen som lagrar information samt en länk till tredje parts webbplats.

 

Google AdWords

Syfte
Annonsering ger dig möjlighet att erbjuda Google och flera andra webbplatser och tjänster du använder gratis. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att annonserna är säkra, diskreta och så relevanta som möjligt. Det förekommer t.ex. ingen popup-annonsering i Google, och varje år stänger vi konton för hundratusentals utgivare och annonsörer som bryter mot våra policyer, inklusive de för skadlig programvara, annonser om förfalskningar eller annonser som missbrukar dina personuppgifter.
Typ av cookies
Tredjepartscookies
Informationssekretess
Adwords-policy

 

Adwords-återmarknadsföring

Syfte
Denna information hjälper oss att utvärdera effektiviteten och resultatet av en direkt marknadsföringskampanj på vår webbplats. Vi använder också denna information för att förbättra kommunikationen i efterföljande kampanjer.
Typ av cookies
Tredjepartscookies
Informationssekretess
Adwords-policy

 

Facebook

Syfte
Vi använder teknik som cookies, pixlar och lokal lagring (till exempel i webbläsaren eller på enheten ungefär som en cookie, men med mycket högre informationskapacitet) för att tillhandahålla och studera flera olika produkter och tjänster. Vi använder sådan teknik i följande syften: göra Facebook enklare och snabbare, aktivera funktioner, lagra information om dig (inklusive i din webbläsarenhet och ditt minne) och din användning av Facebook, visa, studera och förbättra annonsering, övervaka och studera bruk av dina produkter och tjänster samt skydda dig, andra personer och Facebook. Vi kan t.ex använda dessa verktyg för att fastställa om du är inloggad på Facebook, hjälpa dig att använda sociala insticksprogram och delningsknappar eller för att fastställa om du interagerar med annonspartner eller -plattformar.
Typ av cookies
Tredjepartscookies
Informationssekretess
Facebook policy

 

Analytics

Syfte
Vi använder den information som inhämtas via begränsad och anonym övervakning till att förbättra webbplatsens innehåll och sökvägar vid navigering. Denna information hjälper oss t.ex. att förstå det antal sidor som visas, sökmotorns källa och vilket nyckelord som används.
Typ av cookies
Tredjepartscookies
Informationssekretess
Analytics-policy
Google Maps

Syfte
Dessa cookies används av Google Maps. De innehåller inte känsliga data eller personuppgifter.
Typ av cookies Typ av cookies
Tredjepartscookies
Informationssekretess
Google-policy

 

Twitter

Syfte
Vissa av våra sidor innehåller Twitter-knappar eller -länkar. Twitter kan ställa in cookies för dessa komponenter.
Typ av cookies
Tredjepartscookies
Informationssekretess
Twitter-policy

 

Vimeo

Syfte
Dessa cookies kan ge dig möjlighet att t.ex. lagra information om vilka användare som är inloggade, favoritspråk, favoritvolym och HD-display.
Typ av cookies
Tredjepartscookies
Informationssekretess
Vimeo-sekretess

 

Youtube

Syfte
Vissa av våra sidor innehåller YouTube-videor. YouTube kan ställa in cookies på din dator för dessa komponenter.
Typ av cookies
Tredjepartscookies
Informationssekretess
Google-policy

 

Eftersom automatiska kontrollmekanismers aktuella status möjligen kan resultera i fel och funktionsproblem, deklarerar vi att detta dokument, som publiceras på www.flos.com, utgör en ”sekretesspolicy” för den här webbplatsen som kan komma att uppdateras.

Företaget bestämde sig för att tillämpa denna uppdaterade modell i enlighet med gällande lagstiftning, rättspraxis och bästa företagspraxis för att garantera korrekthet och transparens i sin affärsverksamhet och skydda sitt ansvar, sin image och sina aktieägare.
Företaget bedriver sin verksamhet enligt denna Hederskodex.